תקנון נינג'ה פיננסית

שלום וברוכים הבאים לאתר  financialninja.co.il (להלן: "האתר", "אתר האינטרנט"). נתי אהרונוביץ' בע"מ וצוות העובדים (להלן: "החברה"), מאשרת גישה אל אתר האינטרנט המצוי בשליטתה והידוע בשמו "נינג'ה פיננסית", וגם לשירותים הכפופים לאתר זה והזמינים משם המתחם (domain) ותתי שמות המתחם (sub-domains) של האתר – הכל בכפיפות לתנאי השימוש (להלן:"החוזה", "ההסכם") המפורטים להלן.

בעצם השימוש והגלישה באתר, אתה מקבל על עצמך את תנאי השימוש שלהלן. אם אינך מסכים לקבל את התנאים המפורטים להלן, אינך מורשה לגשת, לנצל או להשתמש באתר.

אנא קרא תנאי שימוש אלה ביסודיות טרם השימוש באתר.

 1. הקדמה

1.1. הכותרות בתנאי שימוש אלה ישמשו לנוחיות בלבד ואינן בעלות משקל משפטי.

1.2. בכל מקום בו מצוין בהסכם זה מונחים כגון "אתה", "משתמש", "משתמש רשום", "משתמש שאינו רשום", "גולש", "גולש באתר", "לקוח" או כל מונח אחר שמתאר את זה שמבצע פעולות דרך האתר, והכל בהתאם להקשר, יכונו להלן: "משתמש", בין אם הפעולה בוצעה באופן אקראי או בתדירות גבוהה.

1.3. המונחים "החברה", "האתר", "אתר האינטרנט", "אנחנו" וכיוצא בזאת, מתייחסים אל החברה עצמה. המונחים "צד", "צדדים", "אנחנו" מתייחסים במקביל את החברה ואל המשתמשים יחדיו, או רק אחד מהם בהתאמה.

1.4. ההגדרות המפורטות בחוזה זה, יחולו בתנאי שימוש אלה, במדיניות הפרטיות של החברה ובכל מסמך אחר שתוציא החברה. כל שימוש במונחים הללו, או במונחים אחרים, בצורת יחיד, רבים, זכר, נקבה וכיוצא בזאת אינם ניתנים לשינוי ויש לפרש בהתאם להקשר.

1.5.  המונחים "מידע" ו\או "תוכן", כוללים מידע מכל מין וסוג, לרבות אך מבלי להגביל, כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות אך מבלי למצות, כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample) ,סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי, כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים, ממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon). כל אלה יכונו להלן: "תוכן".

1.6. החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר, בכל עת, מכל סיבה, בלי הודעה מראש ומבלי כל אחריות מצידה. מדובר על שינויים כגון, ולא רק, עריכה, הוספה, החסרה, עדכון של האתר, של תנאי השימוש ושל שאר מסמכי החברה.

1.7. אתה מתבקש לעבור על תנאי שימוש אלה מעת לעת על מנת להתעדכן בנוסח העדכני ביותר של החוזה בו אתה מחויב.

1.8. בעצם השימוש באתר אתה מאשר שקראת את התנאים לשימוש באתר המפורטים להלן, ושאתה מסכים להשתמש באתר בכפיפות לתנאים המפורטים בתנאי שימוש אלה. אם אינך מסכים לאיזה מתנאי השימוש, אינך מורשה לגשת, לנצל או להשתמש באתר.

1.9. תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מכשיר קיים ו/או שיהיה קיים בעתיד המאפשר לעשות שימוש באתר (כדוגמת מחשב ביתי, מחשב נייד, "טאבלט", טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). תנאים אלה חלים גם על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

1.10. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות לפי שיקול דעתה וללא קבלת הסכמת המשתמש, את תנאי השימוש באתר. בכל כניסה לאתר, ניתן יהיה לקרוא את תנאי השימוש בגרסתם העדכנית אשר הקישור להם מופיע בתחתית האתר.

1.11. תנאי שימוש אלה מצטרפים להוראות כל תקנון אחר המצוי באתר החברה, ובמקרה של אי התאמה, גוברות הוראות התקנונים הספציפיים.

1.12. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים כמובן, גם לנשים.

1.13. אם אינך מסכים לקבל את התנאים המפורטים להלן, אינך מורשה לגשת, לנצל או להשתמש באתר.

1.14. בכל שאלה הנוגעת לשימוש באתר ניתן לפנות לנציגי החברה בכתובת דוא"ל:    [email protected] 

 1. מטרת האתר

2.1 אתר זה זה נוער להנגיש מידע על כלכלה פיננסית, לסייע וללמד על Personal finance.

2.1

2.3. האתר מציע תוכן לימודי באמצעות וובינרים , סרטונים, מדריכים, פוסטים וקבצי שמע הניתנים לגישת המשתמש באמצעות מספר דרכים:

   2.3.1. רכישת וובינר גישה לוובינר מוקלט או בשידור ישיר. 

   2.3.2. רכישת סדנה המכילה מספר מפגשים אונליין. 

2.4. תקופת הגישה לכל אחת מהאפשרויות הינה לחודש בלבד. 

2.5. האתר הוקם בישראל וחלים עליו חוקי מדינת ישראל.

 1. אחריות

3.1. החברה לא תישא באחריות לכל פגיעה ו/או נזק שייגרם למשתמש באתר, לרבות אך מבלי להגביל, נזק כתוצאה מאובדן נתונים, אובדן תוכנות, עלויות הספקה של שירות חלופי והפרעה בשירות. אף אם החברה ו/או נציגיה ידעו/או שדווח להם על האפשרות לנזק מעין זה, אשר יגרם לך או לכל גורם אחר מלבדך.

3.2. שימוש באתר מהווה את הסכמתך לפטור את החברה מכל אחריות, משמעו פטור מכל אחריות לנזק ו/או פגיעה ישירים ו/או עקיפים למשתמש ו/או לכל צד ג'.

3.3. האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו, התוכנה העומדת בבסיסו והמידע והחומר אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, מוגשים ומעומדים לרשותך כמו-שהם ("AS-IS").

3.4. בשום מקרה החברה ו/או ספקיה ו/או מי מעובדיה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מבעלי מניותיה ו/או מי מטעמה לא ישאו באחריות לכל נזק מיוחד, עקיף או תוצאתי, או לכל נזק שהוא, הנובע מאובדן שימוש, נתונים או רווחים, בין אם במסגרת פעולה חוזית, רשלנית או פעולת נזיקין אחרת, הנובעת מתוך או הקשורה לשימוש באתר ובמסמכים או לביצועי האתר והמסמכים, למתן או אי-מתן שירותים, או למידע הכלול בשירותים.

3.5. החברה אינה אחראית לגבי כל טובין או שירותים הנרכשים או מושגים באמצעות האתר או כל עסקה אחרת שתתבצע דרכו.

3.6. הסכם זה אינו יוצר ואין בו כל כוונה ליצור קשרי עבודה, קשרי ספק לקוח, קשרי שותפות, קשרי יוזמה משותפת, קשרי זכיינות וקשרי סוכנות.

3.7. בכפיפות להסתייגות של הוראות כל דין המורות אחרת, אין החברה מביעה כל עמדה ואין היא אחראית, במפורש או מכללא לגבי:

   3.7.1. המידע והתוכן המצוי באתר;

   3.7.2. התוכן, המידע והפעולות, אשר הגישה אליהם מתאפשרת באמצעות האתר;

   3.7.3. כל מוצר, תוכנה או שירותים, שהגישה אליהם התבצעה באמצעות  קישור אלקטרוני מן האתר;

   3.7.4. כל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב המשלוח של מידע חסוי או רגיש דרך האתר;

   3.7.5. כל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר או את הגישה לאתר.

 1. רציפות, זמינות ואמינות השירות

4.1. החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר בכל עת מכל סיבה, בלי הודעה מראש ובלי כל אחריות מצידה.

4.2. החברה רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו ומראהו ואת זמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וזאת ללא כל הודעה מראש.

4.3. החברה אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה, לנזקים, לקלקולים, לתקלות, לכשלים בחומרה ובתוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או אצל מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת. החברה לא תהא אחראית לכל נזק – ישיר או עקיף – עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.

4.4. אין החברה יכולה לערוב לאמינות ולדיוק התוכן והמידע שבאתר. אם יתגלה אי-דיוק במידע באתר, יש להודיע על כך לחברה, כדי שזו תוכל לתקנו.

 1. השימוש באתר

5.1. עם תחילת השימוש אתה מוותר על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר פרסום התוכן באתר.

5.2. השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר ובשירותי האתר ייעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה.

5.3. השימוש באתר הינו אישי ובלעדי לכל משתמש ואינו ניתן להמחאה, השאלה או העברה בכל דרך שהיא. הגישה לתוכן שמוצג באתר מיועדת לשימוש אישי שאינו מסחרי בלבד.

5.4. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

5.5. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

5.6. על המשתמש באתר חל איסור מוחלט לבצע בו שינויים או להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, לתת היתר או רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפריטי המידע, התוכנה, המוצרים או השירותים שמקורם באתר.

5.7. התשדורות והמידע אל האתר וממנו אינן חסויות. הנטל לשמירת סודיותו של מידע, מסמכים או הודעות המועברות אל האתר ממנו ודרכו, מוטל על המשתמש.

5.8. אתה מסכים, שבתשדורת של מידע אל האתר או ממנו לא נוצרים כל יחסים בינך לבין החברה אשר חורגים מעבר לאלה המפורטים בהסכם זה.

5.9. השימוש באתר מוגבל למשתמשים פרטיים.

5.10  החברה מוכרת מוצרים אך ורק לבגירים (אנשים מעל גיל 18). אם המשתמש הוא קטין, הוא רשאי להשתמש באתר או לרכוש מוצר או שירות אך ורק באישור הורה ו/או אפוטרופוס. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב להעניק שירות, לבטל חשבון ולבטל הזמנות, על פי שיקול דעתה הבלעדי בכל מקרה שהלקוח הינו מתחת לגיל 18.

5.11 אספקת מוצרים –  המוצרים יסופקו לגולש בזמן ובמחיר שמוגדר באתר, כאמור בטופס ההזמנה באתר ואישור ההזמנה.

 1. קישורים חיצוניים

6.1. האתר עשוי להכיל מצביעים וקישורים אלקטרוניים (hyperlink) אל מקורות מידע או משאבים אחרים המצויים על אתרים אחרים במרחבי האינטרנט (להלן: "מקורות אחרים") ומהם.

6.2. אם לא נאמר אחרת על ידי החברה, קישורים אלקטרוניים אל האתר וממנו אינם יכולים להתפרש כהבעת תמיכה או מתן חסות, במפורש או במכללא, על ידי החברה, לגבי אותם מקורות אחרים.

6.3. אין החברה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתרי אינטרנט פעילים. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר החברה אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והחברה לא תשא בכל אחריות בקשר אליו.

6.4. החברה אינה אחראית לתכנים, לנתונים או לאלמנטים הויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

6.5. החברה אינה אחראית לכל נזק עקיף או ישיר, שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש בקישורים הקיימים באתר. החברה אינה אחראית לכל נזק עקיף או ישיר בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים.

 1. תוכן באתר

7.1. החברה רשאית להרחיק משתמשים ולחסום גישה של משתמשים, ללא כל צורך במתן נימוק או הסבר לכך, ככל שהיא סוברת שמשתמש הפר תנאי שימוש אלה, העלה תוכן שיש בו פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים, הפר זכויות קניין רוחני, הוצאת לשון הרע, פגיעה בפרטיות, פרסום תוכן פורנוגראפי ובלתי הולם בפני קטינים, פגיעה בשמו הטוב ובמוניטין של צדדים שלישיים וכיו"ב.

7.2. החברה שומרת את הזכות בכל עת למסור לאחרים כל מידע אשר יידרש ממנה לפי חוק, כמו גם על זכותה לערוך, להסיר ולסרב להעלות על האתר כל מידע, תוכן והודעה שלפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה פוגע או מפר תנאי מתנאי הסכם זה.

7.3. החברה אינה נותנת חסות או מביעה כל דעה לגבי נכונותם או דיוקם של הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר ע"י המשתמשים או המפרסמים השונים. אתה מודע לכך שכל הסתמכות שלך על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתך ובאחריותך הבלעדית.

7.4. הינך מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר,להפיץ או לפרסם כל תוכן, מידע או חומר אחר לרבות אך מבלי למצות סרטונים, סרטים, הודעות,תמונות, קבצים מסוגים שונים, קישורים, טקסטים וכל מידע אחר, אשר: 

   7.4.1. עלולים להפר זכויות קניין רוחני של אחר, לרבות, זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר או כל זכות קניינית אחרת;

   7.4.2. עלולים להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר שלא בהתאם ליכולות האתר;

   7.4.3. אסורים לפרסום או שימוש, והם בגדר לשון הרע, גזענות, איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, פורנוגרפיה, ביטוי וולגרי אחר, תכנים בעלי אופי מיני בוטה;

   7.4.4. הם בגדר דברים העלולים לעודד, לשדל, להמליץ או לסייע לאחר לבצע מעשה אסור על-פי חוק או עלולים לעורר אחריות משפטית, תכנים שישבפרסומם עבירה פלילית או אזרחית, תכנים הפוגעים בפרטיות, תכנים מזיקים, תכנים הפוגעים ברגשות הציבור;

   7.4.5. הם בגדר שליחת הודעות ספאם (Spam), הודעות שרשרת, הודעות אחידות, העלאה שלקוד תוכנה לאתר, העברת מכתבי שרשרת או דואר זבל;

   7.4.6. כוללים תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), סוסים טרויאניים, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications), פצצות זמן, רכיבי Cancelbot, קבצים פגומים או תוכנה אחרת או תוכניות דומות אחרות העלולות לפגוע בפעולת מחשב של אדם אחר או ברכושו של אחר;

   7.4.7. כוללים תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובל באינטרנט  או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי האתר בפרט;

   7.4.8. כוללים תוכן העלול להטעות משתמש;

   7.4.9. כוללים תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;

   7.4.10. כוללים תוכן הידוע לך שהוא שקרי, מטעה או מסולף;

   7.4.11. כל תוכן שהחברה תמצא לנכון להסיר.

7.5. החברה רשאית לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתה מפרים מי מהתנאים הנ"ל, עלולים לפגוע באתר, עלולים לפגוע בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית למחוק תכנים כאלו בכל עת.

7.6. החברה אינה מתחייבת לשמור מידע שהועלה לאתר. החברה אינה מתחייבת, שמידע שפורסם יוסיף להתפרסם באתר. למרות האמור לעיל, החברה תעשה מאמצים סבירים להבטיח שתוכן שהועלה לאתר יהיה נגיש וזמין למשתמשים.

7.7. החברה אינה יכולה לדעת אילו תגובות הנך עלול לעורר ולקבל בעקבות העלאת תכנים כאלו או אחרים. על כן, החברה לא תשא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות לתגובות אלו, או לכל תוצאה שתיגרם לך או לרכושך בעקבות התגובות הנ"ל.

7.8. החברה לא תשא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר ובכל מכשיר קצה, בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר, וכן לכל נזק, אי נוחות, אובדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות ישירות או עקיפות שיגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.

7.9. החברה ממליצה למשתמשים לנהוג במשנה זהירות בכל הקשור לפרסום והעלאה של תכנים לאתר. החברה ממליצה לנהוג במשנה זהירות ביחס למידע "מקצועי" הניתן על ידי משתמשים המגדירים עצמם או מוגדרים על ידי אחרים כמומחים. החברה מבהירה, כי מידע זה אינו מהווה חלופה לעצה מקצועית, והינו בגדר המלצה בלבד. משכך, החברה אינה אחראית לתכנים אלה ולתוצאות הנובעות מהשימוש בהם וחלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולותיך ותוצאותיהן.

 1. שימוש בינלאומי באתר

8.1. לאור אופיו הגלובלי של רשת האינטרנט, אתה מסכים כי כל פעולה הנעשית למול האתר, נעשית בהתאם לחוקי מקום המושב בו אתה מצוי.

 1. שיפוי

9.1. אתה מסכים לשפות ולפצות את החברה, עובדיה,מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו להם, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

 1. פרטיות

10.1. החברה מבצעת מאמצים סבירים בנסיבות העניין כדי להגן על פרטי המשתמש ועל פרטיותו. יחד עם זאת, בשל אופייה של הרשת, החברה אינה יכולה להבטיח הגנה מלאה על פרטים אלו.

10.2. הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לאתר יישמרו במאגר המידע של האתר. על פי חוק, אינך מחויב למסור את המידע, אולם בלי למוסרו, לא תוכל להשתמש בשירותים באתר.

10.3. אנו רואים בשמירה על פרטיות המשתמש כערך עליון. החברה לא תשכיר, לא תמכור ולא תעביר את הפרטים האישיים של המשתמש לצדדים שלישיים לצורך מטרות שיווק ללא הסכמתך המפורשת.

10.4. עם רישומך במאגר המידע של האתר והסכמתך לקבלת תכנים פרסומיים, תהא החברה רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני ובדואר מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי. מידע זה ישוגר לתיבת הדואר ו/או כתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש. באם אין ברצונך להמשיך ולקבל מידע מסחרי כאמור, תוכל, בכל עת, לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת המידע המסחרי באמצעות פניה לאתר בדוא"ל[email protected] 

10.5. המשתמש באתר פוטר את החברה מכל אחריות לכל פגיעה או נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למשתמש כתוצאה מדליפת פרטים אלו, ללא קשר לסיבת דליפתם.

10.6. להרחבה, אנא ראה את מדיניות הפרטיות של האתר

 1. קניין רוחני

11.1. האתר, עיצובו, הרעיון העומד בבסיסו, הדפים באתר וכל התכנים המצויים בהם הינם קניינה הבלעדי של החברה. אין להעתיק או לפרסם כל חלק מן הדפים ללא הסכמתה המפורשת של החברה.

11.2. האתר והתוכן המופיעים בו מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים שלמדינות אחרות. התוכן המצוי באתר הוא לשימושך הפרטי והלא מסחרי בלבד. אתה מסכים להכפיף את עצמך לתנאי השימוש שהחברה תכלול, יחד עם החומר והתוכן אשר יוצגו באתר. אתה רשאי לשלוף ולהכין עותק ארכיוני יחיד של התוכן המופיע באתר לשימושך הפרטי והלא מסחרי בלבד.

11.3. כל זכויות היוצרים באתר לרבות עיצובו, תוכנו, יישומו, קוד מחשב וכל חומר אחר הכלול בו, הינן בבעלות החברה בלבד ו/או ספקי התוכן של החברה ו/או השותפים העסקיים של החברה.

11.4. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהחומר המוגן בלא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה בכתב ומראש.

11.5. כאשר אתה מעלה תוכן לאתר, אתה מתחייב בפני החברה כי אתה הוא הבעלים החוקי של התוכן, או שברשותך היתר לשימוש כאמור מהבעלים החוקי. אתה מתחייב כי השימוש בפועל שאתה עושה בתוכן שאתה מעלה לאתר עולה בקנה אחד עם אישור השימוש בתוכן שניתן לך.

11.6. כאשר אתה מעלה תוכן לאתר אתה פוטר את החברה מכל אחריות  בגין הפרה של פטנט, זכות יוצרים, סימן מסחר, סוד מסחרי וכל טענה להפרה אחרת בהקשר לתוכן.

11.7. כאשר אתה מעלה תוכן לאתר החברה, אתה מעניק לחברה רישיון לא ייחודי, עולמי ושאינו גורר חובת תשלום תמלוגים לעשות בתוכן שימושים כגון העתקה, הפצה, שידור, פרסום ברבים, שכפול, עריכה, תרגום ושינוי "פורמט" מבלי שמוטלת על החברה החובה לפרסם את שמו של המשתמש בהקשר של התוכן (להלן: "הרישיון").

11.8. הרישיון יפוג במועד שבו המשתמש ימחוק את התוכן שהעלה. פקיעת הרישיון לא ישפיע על רישיונות משנה שניתנו על ידי החברה ו\או כל מחויבות אחרת לצד שלישי שניתנה טרם מחיקת התוכן על ידי המשתמש.

11.9. אתה מתחייב שלא להעלות לאתר תוכן שמוגן בזכויות יוצרים, בסוד מסחרי, שחשוף לתביעה מצד שלישי, לרבות הפרת פרטיות של גורם אחר או הפרת כל זכות שעומדת לצד שלישי.

11.10. אם אתה הבעלים של זכויות היוצרים בתוכן שמצוי באתר, ואתה מאמין כי זכויותך הופרו על ידי משתמש אחר, אנא שלח מייל לחברה לכתובת [email protected]   ואשר מכיל את הפרטים הבאים:

11.10.1. מסירת פרטי התוכן של טענתך מפר את זכויותיך. יש לפרט את הזכויות שהופרו לכאורה (זכויות יוצרים, חדירה לפרטיות וכן הלאה). כמו כן, יש לצרף קישור אלקטרוני אל התוכן המפר לכאורה.

‍11.10.2. מסירת פרטי התוכן שבבעלותך ואשר לטענתך זכויותיך בו הופרו (יש לצרף קישור אל התוכן שבבעלותך).

11.10.3. פרטי יצירת הקשר עמך (לרבות כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון וכדומה).

‍11.10.4.   הצהרה שאומרת כי אתה מאמין בתם לב שהשימוש שנעשה מפר את זכויותיך שהשימוש נעשה שלא במסגרת היתר.

11.10.5.   הצהרה שבה אתה מתחייב שהתוכן שמסרת הינו מדויק ואמין. כמו כן, עליך לפרט האם אתה הינו הבעלים של זכויות היוצרים בתוכן המופר או שקיים ברשותך היתר לשימוש בחומר המופר מהבעלים שלו.

11.10.6.   חתימתך (פיזית או אלקטרונית).

11.11. החברה תעשה כל שביכולתה להסיר את התוכן המפר לכאורה תוך 7 ימי עסקים שעות ממועד שליחת ההודעה הנ"ל, באם תמצא לנכון.

11.12. החברה תעשה כל שביכולתה על מנת ליצור קשר עם המפר לכאורה ולברר את עמדתו טרם נקיטה בצעדים.

11.13. יודגש, הדרישות המוצגות לעיל משקפות את מדיניות החברה, זכויותיה וחובותיה ואינן מהוות תחליף לייעוץ משפטי.

11.14. שמה של החברה, שם המתחם של האתר וסימני המסחר הרשומים והבלתי רשומים של החברה הינם קניינה הבלעדי של החברה. סימני המסחר ושמותיהם המסחריים של המוסדות האקדמיים לגביהם ישנה התייחסות באתר הםקניינם הרוחני של אותם מוסדות ונעשה בהם שימוש אמת בהתאם לכל דין. לא תיעשה כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין על סימני המסחר.

 1. פרסומת

12.1. האחריות לתוכן המודעות המתפרסמות באתר, לרבות פרטי המידע והזכויות תחול על המפרסמים בלבד. לחברה אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים באתר או למהימנותם. יודגש, כי פרסום המידע המסחרי כשלעצמו אינו מהווה כל עידוד או המלצה לרכישת השירותים או המוצרים המוצעים למכירה באתר. החברה אינה בודקת את תוכן הנ"ל, אמיתות וכדאיות המודעות המתפרסמות באתר.

12.2. האחריות על תוכן המודעות והתוצאות שהתרחשו עקב הסתמכות על המודעות באתר הינה על אחריות המשתמש בלבד. העובדה כי ישנן פרסומות באתר החברה אינה מורה כי החברה מעודדת או ממליצה למשתמש להיעזר בשירותי המפרסמים.

12.3. כל עסקה שתתבצע בין משתמש ומפרסם תהיה עסקה שתנוהל רק בין שני הצדדים הללו והאתר ו/או החברה אינם צד לעסקה זו ולא יהיו אחראים בשום מקרה למוצרים ו/או לשירותים שנרכשים מהמפרסמים דרך האתר.

 1. סקרים ושאלונים

13.1. החברה רשאית לכלול באתר שאלונים וסקרים לרבות בעניינים כגון, ולא רק, חווית המשתמש, נוחות השימוש באתר, שביעות רצון של משתמש מצדדים שלישיים, נותני שירותים, ספקים, וכל עניין הקשור במידע או שירות הניתנים למשתמש.  

13.2. על מנת להבין טוב יותר מהו טיב המידע אותו החברה אוספת בסקרים והשאלונים הנזכרים לעיל, והדרך שבה החברה משתמשת במידע זה, אנא עיינו במדיניות הפרטיות שלנו.

 1. הפסקת שימוש

14.1. החברה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה, להפסיק באופן מיידי, חד צדדי וללא מתן כל התראה מראש, את מתן השירותים שלפי הסכם זה, בלי שיינקטו כנגדה סעדים כלשהם.

14.2. החברה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק פעילותו של כל משתמש באתר, אם לא יעמוד באחד מתנאי שימוש אלו.

14.3. החברה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, לחסום משתמש מכניסה לאתר, לחסום כתובת IP מכניסה לאתר, לסלק משתמש מהאתר ולמנוע ממשתמש את השימוש בכל שירות הניתן במסגרת האתר.

14.4.     החברה תהיה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי להסיר תוכן שהועלה על ידי משתמש כאשר היא חושבת שהופר תנאי מתנאי שימוש אלו.

 1. סמכות שיפוט

15.1. תנאי שימוש אלו וכל הסכם אחר שנוצר על ידי החברה הקשור בשימוש באתר, יהיו כפופים לדיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך העולה מהסכם זה תהיה נתונה לבית המשפט בתל אביב.תנייתשיפוט זו גוברת על כל הסכמה או חוזה, אם בכתב ואם בעל פה, בין הצדדים בהקשר שלסמכות השיפוט.

15.2. תנאי שימוש אלו יגברו על כל הסכמה, ככל שהייתה, בין החברה והמשתמש בין אם בע"פ, בכתב או בכל דרך אחרת.

15.3. חוזה זה כפוף אך ורק לדין הישראלי, מבלי להשפיע על סוגיות במשפט בינלאומי פרטי.

15.4. על חוזה זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א – 1970. בלי לגרוע מן הכלליות או לגרוע מן הסעדים הניתנים על פי הוראות כל דין.

 1. 16. ביטול עסקה יעשה בהתאם לקבוע בחוק הגנת הצרכן 1981 (להלן:"החוק") ובכל מקום בו קיימת סתירה בין הוראות תקנון זה לחוק, יגברו הוראות החוק.

 הינך רשאי לבטל עסקה תוך 14 ימים מיום ביצוע ההרשמה.

בקשה לביטול העסקה תוגש באמצעות הודעה בכתב, תוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה לכתובת דוא"ל [email protected] . הבקשה לביטול תכלול הנמקה ותסביר את הסיבה בגינה הנך מבקש לבטל את העסקה.

למען הסר ספק, לא יתקבלו בקשות לביטול שהוגשו לאחר 14 ימים מיום ביצוע העסקה.

 1. יצירת קשר

17.1. החברה מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתר וצדדים שלישיים. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך או בצד ג', אנא פנה אלינו בהקדם האפשרי ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר לאחד מהכתובות הבאות:

   17.1.1.נתי אהרונוביץ', מגדל ב.ס.ר 4  רח' מצדה 7, ת.ד 208, בני ברק

   17.1.2. כתובת דואר אלקטרוני [email protected]    

צוות האתר מאחל לכם גלישה מהנה ונעימה!

————-